Cửu Thế tự Đức

Thân sinh

1937 - 8/8/2001

Thông tin

1984
?
Cửu Thế tự Đức
(289,1822)

Huynh đệ