張家譜似語音

 • Trương
 • Gia
 • Phổ
 • Tựa
 • Vật
 • Bản
 • hồ
 • thiên
 • nhân
 • Bản
 • hồ
 • Tổ
 • .
 • Cái
 • thiên
 • hạ
 • phi
 • nhân
 • tử
 • tôn
 • ,
 • Diệc
 • phi
 • nhân
 • Tổ
 • Phụ
 • Diệc
 • phi
 • nhân
 • hệ
 • thuộc
 • Nhân
 • chi
 • sở
 • ư
 • tử
 • tôn
 • giả
 • ,
 • hiếu
 • sự
 • phụ
 • mẫu
 • ,
 • hữu
 • đốc
 • huynh
 • đệ
 • .
 • mục
 • vu
 • cửu
 • tộc
 • triển
 • vu
 • lục
 • thân
 • .
 • Bình
 • chi
 • thần
 • tắc
 • ân
 • tương
 • ái
 • ,
 • nghĩa
 • tương
 • hệ
 • sinh
 • tương
 • chu
 • .
 • Kỳ
 • tử
 • tương
 • tuất
 • Cấp
 • nạn
 • chi
 • thần
 • hữu
 • tại
 • nguyên
 • chi
 • nghị
 • môn
 • tường
 • chi
 • ngoại
 • hữu
 • ngự
 • phạp
 • chi
 • phong
 • Lịch
 • tổng
 • vân
 • nhưng
 • nhi
 • đôn
 • hậu
 • tương
 • đãi
 • Chi
 • ư
 • nhất
 • chi
 • chi
 • bàng
 • lệ
 • ,
 • nhất
 • nguyên
 • chi
 • phái
 • lưu
 • .
 • tuy
 • kỳ
 • thân
 • ,
 • chung
 • bất
 • lộ
 • nhân
 • tương
 • đãi
 • .
 • Phàm
 • ngã
 • chi
 • sở
 • vọng
 • ư
 • ngã
 • hậu
 • giả
 • do
 • ngã
 • chi
 • tiên
 • sở
 • vọng
 • ư

 • Ngã
 • ,
 • cố
 • nhân
 • mạc
 • bất
 • hiếu
 • đễ
 • thế
 • kỳ
 • gia
 • .
 • Nhi
 • sở
 • vi
 • hiếu
 • đệ
 • giả
 • ,
 • kỳ
 • thượng
 • Tắc
 • Cầu
 • Tiên
 • Nghiệp
 • Đan
 • Quắc
 • Tiền
 • Công
 • Thượng
 • Phát
 • Tổ
 • Tôn
 • Chi
 • hoang
 • hạ
 • dụ
 • Tử
 • Tôn
 • chi
 • khánh
 • kỳ
 • tộc
 • thuộc
 • Côn
 • ,
 • Đệ
 • hữu
 • Thái
 • Sơn
 • chi
 • ý
 • ,
 • hữu
 • trường
 • cảnh
 • chi
 • .
 • Thị
 • tắc
 • nhân
 • gia
 • chi
 • bạch
 • mi
 • .
 • Kỳ
 • thứ
 • tắc
 • phú
 • mệnh
 • bất
 • quân
 • ,
 • bất
 • năng
 • quảng
 • đại
 • thôi
 • môn
 • kinh
 • dinh
 • .
 • Trương
 • thất
 • độc
 • năng
 • lễ
 • nghĩa
 • trì
 • gia
 • ,
 • nhân
 • hậu
 • 使sử
 • tộc
 • .
 • Đức
 • cùng
 • nhi
 • cố
 • ,
 • hoá
 • di
 • cửu
 • nhi
 • di
 • nùng
 • Chí
 • vu
 • thiên
 • bách
 • niên
 • ,
 • chi
 • diệp
 • nhật
 • phồn
 • ,
 • nhi
 • nhân
 • yên
 • cửu
 • thế
 • ,
 • tổ
 • điệt
 • nhất
 • môn
 • ,
 • đường
 • cấu
 • như
 • tân
 • ,
 • phong
 • thanh
 • vị
 • ngải
 • .
 • Thị
 • diệc
 • nhân
 • gia
 • chi
 • xích
 • .
 • Thị
 • tắc
 • hiếu
 • đễ
 • chi
 • thực
 • hiếu
 • đễ
 • ,
 • chi
 • mỹ
 • danh
 • .
 • Nhi
 • nhân
 • bất
 • khả
 • thị
 • danh
 • .
 • nhiên
 • nhân
 • tiển
 • năng
 • hưởng
 • chi
 • ,
 • tắc
 • bất
 • năng
 • hành
 • chi
 • .
 • Cố
 • ,
 • giả
 • thụ
 • đại
 • tắc
 • chi
 • phân
 • ,
 • lưu
 • trường
 • tắc
 • phái
 • biệt
 • .
 • Nhân
 • ư
 • vị
 • phân
 • vị
 • biệt
 • chi
 • thần
 • xuất
 • nhập
 • khuê
 • môn
 • ẩm
 • thực
 • đồng
 • táo
 • ,
 • như
 • đồng
 • tại
 • mục
 • ,
 • tiếu
 • tắc
 • đồng
 • tiếu
 • sân
 • tắc
 • đồng
 • sân
 • ,
 • như
 • ảnh
 • tuỳ
 • hình
 • ,
 • hành
 • tắc
 • đồng
 • hành
 • ,
 • toạ
 • tắc
 • đồng
 • toạ
 • ,
 • niên
 • giai
 • nguyệt
 • cộng
 • giác
 • kỳ
 • thân
 • .
 • biệt
 • chi
 • hậu
 • ,
 • nhân
 • các
 • kỳ
 • táo
 • ,
 • gia
 • các
 • kỳ
 • yên
 • như
 • chu
 • di
 • tân
 • tri
 • Tam
 • Giang
 • đậu
 • vãn
 • Cửu
 • Giang
 • như
 • hành
 • ly
 • châu
 • ,
 • hiểu
 • nhất
 • lộ
 • ,
 • tịch
 • thiên
 • đình
 • ,
 • nhật
 • chuyển
 • nguyệt
 • di
 • giác
 • kỳ
 • viễn
 • .
 • Phù
 • cận
 • tắc
 • hạp
 • ,
 • hạp
 • giả
 • vi
 • di
 • vi
 • ân
 • ,
 • viễn
 • tắc
 • hốt
 • ,
 • hốt
 • giả
 • nan
 • vi
 • ân
 • ,
 • kỳ
 • thế
 • nhiên
 • .
 • Cố
 • nhân
 • gia
 • hoặc
 • lễ
 • giáo
 • ,
 • biên
 • kỉ
 • đa
 • hào
 • ,
 • chiêu
 • mục
 • bất
 • minh
 • xưng
 • mạc
 • biện
 • ,
 • chi
 • thuộc
 • viễn
 • điên
 • mạt
 • truyền
 • hoặc
 • dinh
 • cầu
 • phúc
 • địa
 • ,
 • nhi
 • li
 • quần
 • sách
 • ,
 • hoặc
 • thiếu
 • tuế
 • bần
 • ,
 • phi
 • phiêu
 • lưu
 • dị
 • vực
 • ,
 • hoặc
 • Tiên
 • đại
 • lưu
 • lạc
 • sinh
 • trưởng
 • tha
 • hương
 • ,
 • tuy
 • thân
 • cựu
 • điêu
 • linh
 • đa
 • bất
 • văn
 • kỳ
 • huý
 • ,
 • hậu
 • .
 • tuy
 • trường
 • đại
 • đa
 • bất
 • thức
 • kỳ
 • danh
 • .
 • nhi
 • nhật
 • chinh
 • nguyệt
 • mại
 • ,
 • nhi
 • nhân
 • niên
 • thù
 • ,
 • tộc
 • đại
 • dị
 • .
 • Hoặc
 • trù
 • nhân
 • thượng
 • xúc
 • lạp
 • nhi
 • bất
 • trị
 • ,
 • hoặc
 • đồng
 • tải
 • chu
 • chu
 • trung
 • đối
 • diện
 • nhi
 • bất
 • thức
 • .
 • nhi
 • tắc
 • ,
 • thử
 • đạo
 • chi
 • bất
 • hành
 • ,
 • khởi
 • phi
 • hệ
 • phổ
 • chi
 • bất
 • minh
 • 使sử
 • nhiên
 • hồ
 • thậm
 • ,
 • hệ
 • phổ
 • chi
 • bất
 • khả
 • bất
 • tu
 • ,
 • Như
 • thử
 • cái
 • nhân
 • chi
 • hữu
 • thân
 • tổ
 • tôn
 • chi
 • thân
 • duy
 • chi
 • chi
 • .
 • Đồng
 • ngô
 • sinh
 • vi
 • huynh
 • đệ
 • ,
 • đồng
 • ngô
 • phái
 • vi
 • tôn
 • tộc
 • cố
 • tất
 • tự
 • hệ
 • vi
 • chi
 • ,
 • phổ
 • minh
 • chi
 • .
 • Phù
 • gia
 • chi
 • hữu
 • phổ
 • ,
 • do
 • quốc
 • chi
 • hữu
 • sử
 • .
 • Gia
 • phổ
 • minh
 • nhiên
 • hậu
 • chiêu
 • giả
 • chiêu
 • ,
 • mục
 • Đồng
 • giả
 • bất
 • li
 • ư
 • dị
 • ,
 • thân
 • giả
 • bất
 • xích
 • ư
 • .
 • Khấu
 • kỳ
 • bàng
 • tắc
 • phối
 • hữu
 • hữu
 • sở
 • liên
 • ,
 • vấn
 • kỳ
 • căn
 • tắc
 • sinh
 • hữu
 • sở
 • tự
 • Tuy
 • thế
 • đại
 • .
 • Tiệm
 • viễn
 • thân
 • chi
 • hữu
 • nãi
 • thân
 • chi
 • hữu
 • hệ
 • .
 • Thánh
 • nhân
 • nhân
 • nhân
 • tình
 • nhi
 • thiết
 • hạn
 • nhĩ
 • .
 • Chí
 • luận
 • kỳ
 • ân
 • tình
 • tắc
 • cửu
 • thế
 • tự
 • dị
 • ,
 • hậu
 • ư
 • đồ
 • nhân
 • .
 • Tích
 • tiết
 • phong
 • ư
 • thương
 • thiên
 • hữu
 • niên
 • chí
 • vi
 • tử
 • nhi
 • vi
 • tống
 • giai
 • chi
 • diệp
 • hữu
 • sử
 • ,
 • cố
 • tri
 • kỳ
 • đồng
 • xuất
 • ư
 • cao
 • dương
 • .
 • Tắc
 • phong
 • ư
 • Thai
 • ,
 • thiên
 • hữu
 • niên
 • chí
 • Thái
 • nhi
 • vi
 • Ngô
 • ,
 • giai
 • tỵ
 • nhĩ
 • tương
 • truyền
 • ,
 • cố
 • tri
 • kỳ
 • đồng
 • xuất
 • ư
 • tổ
 • .
 • Cố
 • cổ
 • nhân
 • sở
 • hệ
 • ư
 • đồng
 • tính
 • giả
 • hữu
 • tác
 • ,
 • kỳ
 • phổ
 • ,
 • hữu
 • tác
 • kỳ
 • đồ
 • ,
 • dẫn
 • vi
 • truyền
 • chứng
 • giả
 • thành
 • hữu
 • kiến
 • thi
 • cổ
 • Cố
 • minh
 • tri
 • phổ
 • chi
 • bất
 • khả
 • bất
 • minh
 • ,
 • 便tiện
 • tri
 • tôn
 • tộc
 • chi
 • ,
 • bất
 • khả
 • bất
 • hệ
 • .
 • Thử
 • hiếu
 • đễ
 • chi
 • sở
 • khư
 • .
 • Tri
 • thử
 • đạo
 • giả
 • hoặc
 • .
 • tán
 • thiên
 • kim
 • dữ
 • tôn
 • tộc
 • ,
 • hoặc
 • thư
 • bách
 • nhẫn
 • huấn
 • nhi
 • tôn
 • ,
 • hoặc
 • tán
 • quyến
 • tam
 • bách
 • sất
 • nhi
 • nhất
 • tộc
 • hàn
 • ,
 • hoặc
 • quân
 • cấp
 • tam
 • ,
 • bách
 • nhân
 • chi
 • tam
 • thế
 • đồng
 • khổ
 • .
 • Ái
 • ái
 • nhân
 • phong
 • ung
 • ung
 • hoà
 • khí
 • chân
 • thiên
 • cổ
 • chi
 • khí
 • tượng
 • .
 • Tự
 • thế
 • giáng
 • đạo
 • quai
 • ,
 • nhân
 • nghĩa
 • khí
 • ,
 • nhi
 • thế
 • nghĩa
 • môn
 • .
 • Thế
 • nghĩa
 • môn
 • ,
 • nhi
 • nhân
 • toại
 • bất
 • tri
 • tôn
 • tộc
 • .
 • Ư
 • thị
 • bần
 • phú
 • vi
 • ái
 • ,
 • quí
 • tiện
 • vi
 • thân
 • ,
 • cát
 • hộ
 • phân
 • môn
 • cố
 • bất
 • chỉ
 • ư
 • cầu
 • biệt
 • ,
 • khí
 • đồng
 • tựu
 • dị
 • vưu
 • dục
 • hệ
 • ư
 • phi
 • căn
 • .
 • Như
 • Đỗ
 • chính
 • Luân
 • cầu
 • phụ
 • ư
 • Đỗ
 • Cố
 • chi
 • môn
 • Quách
 • sùng
 • Thao
 • khấp
 • bái
 • ư
 • Quách
 • phần
 • Dương
 • chi
 • mộ
 • .
 • Mẫn
 • tính
 • mậu
 • vân
 • Mẫn
 • khiên
 • hậu
 • Phương
 • tính
 • ,
 • cương
 • sinh
 • vân
 • Phương
 • .
 • Tính
 • tướng
 • ,
 • tôn
 • .
 • Nhược
 • thử
 • loại
 • giả
 • thị
 • bất
 • tri
 • tôn
 • tộc
 • chi
 • sở
 • tự
 • xuất
 • .
 • vi
 • thử
 • cụ
 • ,
 • nãi
 • tri
 • tiên
 • nhân
 • chi
 • lập
 • gia
 • phổ
 • giả
 • kỳ
 • diệc
 • hậu
 • đồ
 • chi
 • ý
 • tuy
 • nhiên
 • ,
 • phổ
 • vị
 • dị
 • tu
 • ,
 • duy
 • phồn
 • hoa
 • phiệt
 • duyệt
 • chi
 • tộc
 • thi
 • thư
 • lệ
 • lễ
 • nghĩa
 • chi
 • gia
 • ,
 • tiền
 • hậu
 • phụ
 • tử
 • huynh
 • đệ
 • tương
 • kế
 • giả
 • vi
 • năng
 • tu
 • chi
 • kỳ
 • hoặc
 • hữu
 • tu
 • thuật
 • hoặc
 • học
 • tử
 • đệ
 • toại
 • khuyết
 • bất
 • tu
 • ,
 • hựu
 • vọng
 • yên
 • ngẫu
 • thừa
 • hạ
 • nhật
 • hoạch
 • đổ
 • cựu
 • biên
 • ,
 • chính
 • duyệt
 • bàng
 • ,
 • trùng
 • gia
 • nhuận
 • sắc
 • tu
 • kỳ
 • thế
 • ,
 • thứ
 • chính
 • kỳ
 • danh
 • ,
 • xưng
 • tập
 • thành
 • biên
 • 使sử
 • tử
 • tôn
 • thượng
 • tri
 • tổ
 • tôn
 • chi
 • phần
 • mộ
 • huý
 • kị
 • ,
 • hạ
 • tri
 • thế
 • hệ
 • chi
 • hi
 • phân
 • phái
 • biệt
 • .
 • Thận
 • chung
 • truy
 • viễn
 • chi
 • thành
 • diệc
 • nhất
 • trợ
 • vân
 • chính
 • .
 • Dục
 • vi
 • ngô
 • hậu
 • giả
 • ,
 • hữu
 • độc
 • phổ
 • nhi
 • tri
 • kỳ
 • tôn
 • ,
 • tự
 • nhi
 • kỳ
 • nghĩa
 • thử
 • hồ
 • hiếu
 • đễ
 • chi
 • tâm
 • .
 • Du
 • nhiên
 • sinh
 • hạnh
 • .
 • Nhi
 • hiếu
 • tử
 • từ
 • tôn
 • ,
 • thế
 • tu
 • nhất
 • thế
 • ,
 • tri
 • ngã
 • chi
 • chí
 • nhi
 • hữu
 • thành
 • chi
 • ,
 • tắc
 • thị
 • phổ
 • ,
 • diệc
 • khả
 • vi
 • gia
 • chi
 • vi
 • tự
 • Thành
 • Thái
 • Ngũ
 • Niên
 • chính
 • nguyệt
 • Nhị
 • thập
 • nhật
 • tài
 • Tuyết
 • Sơn
 • tiên
 • sinh
 • soạn
 • thảo
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '6',
  'slug' => 'zhang-jia-pu-shi-yu-yin',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Tue, 25 Jan 2022 19:53:07 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '3.236.234.223',
  'REMOTE_PORT' => '58162',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/page/6-zhang-jia-pu-shi-yu-yin.html',
  'REDIRECT_URL' => '/page/6-zhang-jia-pu-shi-yu-yin.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/page/6-zhang-jia-pu-shi-yu-yin.html',
  'SCRIPT_URL' => '/page/6-zhang-jia-pu-shi-yu-yin.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1653260538.8034379,
  'REQUEST_TIME' => 1653260538,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];