Cửu Thế tự Nghị

Thân sinh

1937 - 8/8/2001

Thông tin

1964
?
Cửu Thế tự Nghị
(2791+1,1812)

Huynh đệ

Nam tử