VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA ( Lễ cúng 12 giờ đêm)

Văn khấn lễ giao thừa 12 giờ đêm
Nam mô A Di Đà Phật ( niệm 3 lần)
Kính Lạy: Đức Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật
Hoàng Thiên hậu Thổ chư vi Tôn Thần
Ngải Cựu niên Thiên quan đương khai hành khiến
Ngài Đương niên thiên quan .........(năm nào khấn danh vị
của Hành khiển năm ấy) năm..............................
Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương
Ngài bản xứ Thần linh Thổ Địa, Ngài Định Phúc
Táo Quân.
Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả
Thần Linh cai quản trong khu vực này.
Nay là giờ phút Giao Thừa năm:..............
Chúng con là: ..........................................
Ngụ tại: ....................................................
Phút thiêng Giao Thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón
mừng năm mới, tam dương khang thái, vạn tượng canh
tân. Nay Ngài thái tuế, chí đức Tôn Thần, trên vâng lệnh
Thượng Đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh
linh, trừ yêu nghiệt. Quan cũ về Triều cửa Khuyết, lưu
Phúc, lưu Ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh,
ban Tài tiếp Lộc. Nhân buổi tân Xuân, chúng con thành
tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần,
dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến
Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai, Ngài
tân niên đương cai, Thái tuế chí đức Tôn Thần; Ngài
bản cảnh Thành Hoàng, chư vị Đại Vương, Ngài bản xứ
Thần linh Thổ Địa, Phúc Đức chính Thần. Các ngài Ngũ
phương, Ngũ Thổ, Long mạch tài Thần. Ngài Bản Gia
Táo Quân. Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và
tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin
giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, tru
dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi,
công việc hanh thông. Người người được chữ bình an,
tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương
trợ, sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm. Bốn mùa không
hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Giải
tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!
Nguồn tin: Sưu tầm