Thập Nhất Thế tự Đức

Thân sinh

Thông tin

2003
?
Thập Nhất Thế tự Đức
(4211,5411)