Tộc qui mười điều và sáu điều cấm

Tộc qui mười điều và sáu điều cấm

Tộc quy mười điều

Thờ cúng tổ tiên
Có hiếu với cha mẹ
Hòa thuận với anh em
Hòa thuận với họ tộc
Hòa thuận với xóm làng
Dạy giỗ con cháu
Bỏ thói quen xấu
Ca ngợi tiết danh
Cận thận việc cưới xin
Khân trương việc thuế má

Sáu điều kỵ

Cấm làm sai
Cấm làm điều xằng bậy
Cấm tụ tập
Cấm tham gia tôn giáo
Cấm xuất gia (tu hành)
Cấm tự hạ thấp mình

Nguồn tin: Sưu tầm