Vai trò tộc trưởng xưa và nay

Xưa kia tổ chức bất kỳ việc gì cũng đến nhà tộc trưởng họ lớn có tộc trưởng họ lớn, các chi có tộc trưởng chi. Tộc trưởng có quyền lợi nghĩa vụ rõ ràng. Ruộng hương hoả và từ điền có nhiều thì lễ to, nhà thờ họ lớn tế khi thế đầy đủ và ngược lại. Khi nào vào tế lễ tộc trưởng dù con bé tuổi vẫn là chủ tế, các ông chú dù cao tuổi vẫn là bồi tế. Nếu nhỏ quá thì có một ông chú kế trưởng thay thế.
Thời này ruộng đất sở hữu toàn dân, không còn ruộng hương hoả... Quyền lợi tộc trưởng dĩ nhiên phải thay đổi, nghĩa vụ của tộc trưởng đối với tổ tiên và họ hàng cũng tuỳ thuộc vào nhận thức tâm tư, trình độ, hiểu biết, hoàn cảnh sinh sống của từng người. Không có một cơ chế quy định nào ràng buộc. Có nhiều họ tộc trưởng ngụ cư hoặc thoát ly xa. Cũng không giao ( hoặc không giao được) việc họ cho ai. Trong hoàn cảnh đó việc hương khói tế tự tổ tiên và quan hệ rõ ràng bị phế khoáng

Thể theo nguyện vọng tâm tư tình cảm "uống nước nhớ nguồn", ngày giỗ, ngày tết con cháu muốn dâng lên tổ tiên bát nước, nén hướng. Để bổ cứu tình trạng trên, nhiều họ đã có sáng kiến thành lập một hội đồng gồm, những người có uy tín nhiệt tình trong họ để chăm lo việc họ. Chưa có một văn bản nào quy định đó là ban lễ nghi, là hội đồng gia tộc hay hội đồng tộc biểu ... Trước mắt họ nào mạnh hay yếu, thịnh đạt hay uy vy. Tình cảm họ hàng gắn bó hay không? Tác động tốt xâu với phong trào chung còn tuỳ thuộc vào nhiệt tình khả năng tổ chức lãnh đạo của một số cá nhân đóng vai trò chủ chốt chứ chưa có một cơ chế nào đảm bảo sự bền vững lâu dài.
Điều khẳng định họ hàng thành đạt thì làng xã phồn thịnh
Nguồn tin: Sưu tầm