VĂN KHẤN TRONG NHÀ NGÀY MÙNG MỘT TẾT

Văn khấn trong nhà mùng một Tết
Nam Mô A DI Đà Phật ( niệm ba lần)
Kính lạy: Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn
Thần, Ngài Bản Gia Táo Quân cùng các vị Tôn Thần.
Hôm nay là ngày mùng một tháng giêng, ngày Tết Nguyên Đán đầu năm.
Chúng con là:............................
Ngụ Tại: ....................................
Nhân ngày đầu năm Tết Nguyên Đán.
Tín chủ của con cảm nghĩ thâm ân Trời Đát, chư
vị Tôn Thần, nhờ Đức cù lao Tiên Tổ mỗi niệm không
quên ơn đó, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương
đăng trần thiết trà quả dâng lên trước án. Tín chủ con
thành tâm kính mời:
Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần.
Ngài Bản cảnh Hoàng Thiên chư vị Đại Vương.
Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa.
Ngài Định Phúc Táo Quân. Các Ngài Địa Chúa
Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần Linh cai quản
trong khu vực này.
Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị tiền chủ, hậu
chủ và các hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phản
phất trong khu vực này. Xin mời tới đây chiêm hưởng
Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật, nguyện cho chúng con thâm
cung khang thái, bản mệnh bình an. Mong ơn Đương
Cảnh Thành Hoàng. đội ơn Tôn Thần bản xứ, hộ trì Tín
Chủ, gia tộc gia ân, xá quá trừ tai, đầu năm chí giữa,
nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý.
Giải tâm lòng thành. Cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo!
Nam Mô A Di Đà Phật ( niệm ba lần)
Nguồn tin: Sưu tầm