Câu đối nói về nguồn gốc họ Trương Việt Nam

Câu đối nói về nguồn gốc họ Trương Việt Nam
Được lưu giữ tại hai nhà thờ.
Một là nhà thờ Tiến sĩ Trương Quang Trạch ở xứ Đông Lỗ (xưa)
Hai là nhà thờ họ Trương Quang ở xứ Hộ Độ
Phiên âm
Nam Đường phái dẫn thiên thu phổ.
Đông Lỗ hương lưu vạn tế từ
Dịch Nghĩa:
Dòng họ ở phía Nam thủ phũ nhà Đường(1) phía Đông của nước Lỗ (2) đã có gia phả hàng nghìn đời, hương thơm của dòng họ đã lưu truyền đến vạn nhà thờ
1) Nước Lỗ (1043 - 256 TCN)
2 Nhà Đường (618 - 909) Kinh đô Trường An nay là Tây An
Thủ phũ Minh Đường xây dựng đời Võ Tắc Thiên trị vì (690 - 705)
Người phiên âm và dịch nghĩa
Dịch giã: Nhà Trung Quốc học Trần Trọng Sâm