Tự ngẫm

Tự ngẫm

Trương 張 (cung) vốn tự giống nòi
Quang 光 (minh) chi tộc đến con chín đời
Tam 三 (tư) tên bố mẹ trao
Đại Hữu (大有) quẻ chính, biến thời que Ly (離)


Diễn giải:

Tra quẻ kinh dịch dựa vào số nét chữ Hán.
Chữ Trương (張) 11 nét, chia 8 dư 3, Tốn là quẻ trên.
Chữ Quang 6 nét + chữ Tam 3 nét = 9 chia 8 dư 1, Càn là quẻ dưới.
Tốn trên Càn dưới = quẻ Đại Hữu (大有) là quẻ chính
11 nét + 6 nét + 3 nét = 20 nét chia 6 dư 2, 2 là vạch động, quẻ Càn dưới biến thành quẻ Ly (離)
Quẻ Ly trên quẻ Ly dưới = quẻ Ly (quẻ biến)
Nguồn tin: Tác giả Trương Quang Tam
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '15',
  'slug' => 'tu-ngam',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sun, 22 May 2022 23:43:14 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '44.210.21.70',
  'REMOTE_PORT' => '38264',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/news/15-tu-ngam.html',
  'REDIRECT_URL' => '/news/15-tu-ngam.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/news/15-tu-ngam.html',
  'SCRIPT_URL' => '/news/15-tu-ngam.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1660384397.7610819,
  'REQUEST_TIME' => 1660384397,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];