Điển tế Thần tổ

Điển tế: Thần Tổ Thân Mẫu
Khí chinh - Cổ
Tế nhân tửu vị
Nghệ hương án tiền Củ soát tế vật
Quỳ
Thượng hương Phù phục (2 lạy)
Bình thân phược vị
Nghinh lễ cúc cúng bái (4 lạy)
Bình thân
1. Thành sơ hiến lệ nghệ Tôn thần vị vị tiền
Quỳ
Tiền tước Hiến chước
Phù phục Hưng(2 lạy)
Bình thân phược vị
Nghệ độc chúc vị
Quỳ
Chuyển chúc
Giai quỳ
Độc chúc
Phù phục Hưng (2 lạy)
Bình thân phược vị
Quân hiến

2. Á hiến lệ nghệ Tôn thần vị vị tiền
Quỳ
Tiền tước Hiến chước
Phù phục Hưng
Bình thân phược vị
Chung hiến lệ nghệ tôn thần vị vị tiền
Quỳ
Tiền tước Hiến chước
Phù phụ (2 lạy)
Quân hiến Hưng
Nghệ ẩm phước
Quỳ Ẩm phước
Phù phục Hưng (2 lạy)
Bình thân
Quỳ Phân chúc (hóa vàng)
Tạ lệ cúc cúng bái (4 lạy)
Bình thân
- Lễ Tất -