Điển Tế Thần Tổ Thần Mẫu Tại Miếu Thờ

Điển tế: Thần Tổ Thân Mẫu
Khởi chinh cồ (đánh 3 hòi chiêng trống-chiêng đánh trước )
Tế nhân tựu vị (vào chuẩn bị để tế )
Quan tẩy sở (rữa tay lau mặt )
Cũ soát lễ vật (kiểm tra mâm cỗ )
Nghệ hương án tiền (vào vị trí đứng tế ) ...Quỳ
Thượng hương (bồi tế đưa cho người tế 3 cây hương ) ...ba vái...lại hương (đưa hương cho bồi tế cắm vào hương án )
Tế tửu (bồi tế đưa cho người tế 1 chén rượu )...ba vái...lại tửu (đổ lên tờ giấy vàng trước mặt úp chén lại)
Phủ phục...Hừng bái (2 lần )....Bình thân phục vị... Quỳ

1. Sơ hiến lệ nghệ Thần vị... Vĩ tiền
Nghệ độc chúc vị...Chuyển chúc
Giai quỳ...Đọc chúc... (xong)
Phù phục... Hưng bái (2 lần )... Bình thân phục vị...Quỳ
Quân hiến (rót rượu )
Phủ phục...Hừng bái (2 lần )...Bình thân phục vị...Quỳ

2. Á hiến lệ nghệ Thần vị... Vĩ tiền
Quân hiến (rót rượu lần 2 )
Phủ phục...Hừng bái (2 lần )...Bình thân phục vị...Quỳ

3. Chung hiến lệ nghệ Thần vị... Vĩ tiền
Hữu thực (rót một cốc rượu đầy vào mâm chính )
Chước tửu (rót cho người tế 1 chén uống )
Điểm trà... .Phủ phục... Hừng bái (3 lần )... Bình thân phục vị... giai xuất

Lễ Tất : Mời con cháu vào thắp hương cho Thần Tổ