Điễn Tế Tại Nhà Thờ

Điễn Tế (Tại nhà thờ)
Khởi chinh cồ : Đánh ba hồi chiêng ,trống ( chiêng trước)
Tế nhân tựu vị : Ba người ngoài,hai người trong có mặt trước sân
Quan tẩy sở :Rửa tay ,lau mặt,chỉnh trang áo mũ
Tự lập giáng thần : Ai vào vị trí người ấy
Cũ soát lễ vật :Kiểm tra lễ vật ,mở đài trầu rượu bổ sung hương nến (đả tắt hoặc gần hết )
Nghệ hương án tiền : Trưởng vào đúng vị trí...Quì ... Giai quì : (Hai bên cùng quì )
Thượng hương : Đưa cho trưởng ba cây hương...Ba vái
Lại hương:Trưởng đưa cho bồi tế cắm vào hương án
Chước tữu : Bồi tế đưa cho Trưởng một chén rượu ... Ba vái
Lại tữu : Đổ úp xuống dưới chân hương án,trên tờ vàng
Cáo từ : Đọc lời cáo đã chuẩn bị sẳn ( tuyên bố lí do )
Nội dung : Ngắn gọn , súc tích, tránh trùng lặp với chúc vị xong
Phù phục : ( chắc trưởng ) Hừng ....bái ( hai lần ) binh thân phục vị
Tam thần cúc cúng bái : Hừng...bái (bốn lần) bình thân phục vị
Quì : Trưởng trước Giai quì : Hai bên quì tiếp
Tiến soạn : -Mở đài trầu rượu trên điện
-So đũa cắm giáo
-Bổ sung hương nến đã tắt hoặc cháy gần hết
1 Sơ hiến lệ nghệ Tiên Tổ khảo tỷ thần vị ... Vĩ tiền
Điện tửu :...châm tửu chỉ phía trên điện lần 1
Phù phục: Hừng .... bái (2 lần ) bình thân phục vị
Quì : Trưởng trước Giai quì : Hai bên quì tiếp
Nghệ đọc chúc vị : Bồi tế chuyển chúc cho Trưởng Trưởng cầm chúc vái ba vái,chuyển cho người đọc
Đọc chúc : (ngồi ở tư thế dể đọc ,dể vái ) xong
Phù phục Hừng ...bái (3 lần) bình thân phục vị
Quân hiến : Rót toàn bộ phía dưới (các vị bắt đầu vào cuộc )
2 Chung hiến lệ nghệ Tiên Tổ khảo tỷ thần vị ....Vĩ tiền
Quì : Trưởng trước Giai quì: Hai bên quì tiếp
Điện tửu: Châm tửu trên điện lần 2
Phù phục: Hừng.....bái (2 lần) bình thân phục vị
Quân hiến: Rót rượu phía dưới lần 2
3. Chung hiến lệ nghệ Tiên Tổ khảo tỉ thần vị..... Vĩ tiền
Quỳ: Trưởng trước Giai quỳ: Hai bên quỳ tiếp
Điện tửu: Châm tửu trên điện lần 3
Phù phục: Hừng....bái (2 lần) bình thân phục vị
Quân hiến: Rót rượu phía dưới lần 3
Hạp môn: (Đóng cửa)
Tế nhân dị hạ giai xuất: (ra nghỉ 5 phút)
Chúc hi âm: Một người mở cửa vào đánh hắng 3 tiếng (thức giấc)
Khai môn: (mở cửa)
Tế nhân phục vị: (trở lại vị trí cũ)
Hữu thực: Mỗi bàn rót một cốc rượu đầy
Điểm trà: Rót nước tất cả
Quỳ: Trưởng trước Giai quỳ: Hai bên quỳ tiếp
Nghệ ẩm phước vị:
Ẩm phước: Bồi tế đưa cho Trưởng uống 1 chén rượu lộc
Cáo hộ từ: Một người vào trong nhà thờ quay mặt trở ra đọc lời cáo
Tổ khảo mệnh công chúc
Thừa trí đa phúc vô cương
Vu nhự hiếu tôn
Lai nhự hiếu tôn
Sử nhự thụ lộc vu thiên
Nghi gía vu điền
Nghi thọ vạn niên
Vật thể dẫn chi
Phù phục: Hừng.....bái (2 lần) bình thân phục vị
Cáo lợi thành: Một người vào trong nhà thờ đọc to: Cáo lợi thành (lễ thành công)
Tam thần cúc cúng bái: Hừng....bái (4 lần) bình thân phục vị giai xuất (tế nhân ra nghỉ)
Mời con cháu vào thắp hương (mỗi người 1 cây vái nhiều bàn sau cắm vào hương án) Xong thắp hương
Phân chúc, hóa vàng, triệt soạn./.
Nguồn tin: Sưu tầm