Trương Tộc Thế Hệ Phả Đồ

Thập Nhị Thế tự NHÂN (912,2011)
6/2023 - ?
Tằng Tổ húy Ân (恩) (5161+2,3614)
1858 - 1/10/1889
Cửu Thế tự An (1149,8112)
1986 - ?
Thập Nhất Thế tự An (211,122)
2013 - ?
Bát Thế húy Anh (兄) (5781+3,4311)
1913 - 21/7/1945
Thập Nhất Thế tự Anh (8611,11912)
3/11/2015 - ?
Cửu Thế tự Anh (6091,4411)
1975 - ?
Thập Thế tự Tuấn Anh (10710+1,8313)
1978 - ?
Thập Thế tự Anh (110102,8512)
1976 - ?
Thập Thế tự Tuấn Anh (13210,10412)
7/4/1999 - ?
Cửu Thế húy Anh (1292+4,714)
1947 - 2008
Cửu Thế tự Ánh (329,231)
1985 - ?
Thập Thế húy Ánh (1210,1212)
1992 - ?
Thập Nhất Thế tự Anh (111,112)
1997 - ?
Thập Nhất Thế tự Anh Đức (5511,8712)
12/3/2015 - ?
Hiển Tổ húy Bá (叭) (5473,5424)
1912 - 8/9/1996
Tằng Tổ húy Bá (1661,611)
? - ?
Cửu Thế tự Bắc (10392,6822)
1983 - ?
Cao Cao Tổ húy Bàn (柈) (1344,428)
? - 19/4
Cao Cao Tổ húy Ban (245,121)
? - ?
Cửu Thế húy Bảng (榜) (3890+1,2847)
1942 - 30/8/1968
Thập Thế tự Bảo (9410,7912)
1991 - ?
Thập Thế tự Bảo (3010,3411)
22/4/2010 - ?
Thập Nhị Thế tự Bảo (1612,4311)
2013 - ?
Bát Thế húy Bật (弼) (4784+3,3911)
1920 - 26/11/1977
Hiển Tổ húy Bạt (237,251)
? - ?
Thập Thế tự Báu (12710,10225)
2012 - ?
Cửu Thế húy Cô Bảy (柒) (8790,6268)
1947 - 27/2/1962
Cửu Thế tự Bé (1592,744)
1961 - ?
Thập Thế tự Bích (2210,2312)
1989 - ?
Thập Thế húy Biên (匾) (36100,3566)
1965 - 1968
Thập Thế tự Biểu (47101+2,4224)
1962 - ?
Tằng Tổ húy Biểu (76,211)
? - ?
Thập Thế tự Bin (6710,5512)
1992 - ?
Cửu Thế tự Bính (4991+1,3223) tự Trúc
1940 - ?
Thập Thế tự Bình (37101+2,3915)
1967 - ?
Thập Thế tự Bình (56102+2,4823)
1964 - ?
Bát Thế tự Cô Bính (6682+2,5262)
1956 - ?
Tằng Tổ húy Bình (256,1524)
? - ?
Hiển Tổ húy Bính (571,411)
? - ?
Thập Nhất Thế tự Bình (6411,8322)
20/11/2023 - ?
Hiển Tổ húy Bổn (畚) (2870,3311) tự Thiện
? - ?
Bát Thế húy Cầm (琴) (6387+2,5123)
1917 - 24/11/1979
Bát Thế húy Cận (3782,3222) tự Long
1928 - 15/1/2019
Hiển Tổ húy Cần (873,1123)
? - ?
Bát Thế húy Cận (128,813)
? - ?
Bát Thế húy Cẩn (238+3,2423)
1944 - 2017
Cửu Thế tự Canh (6892+1,5013)
1957 - ?
Thập Nhất Thế tự Cảnh (5011,6222)
9/2015 - ?
Thập Thế tự Cảnh (310,222)
? - ?
Cao Tổ húy Cầu (毬) (4154,2023)
? - 16/9
Bát Thế húy Cầu (580,21)
? - ?
Viễn Tổ húy Châu (嘉袾) (614,166) tự Gia Châu Giã
? - 4/4/1820
Bát Thế húy Châu (2581+1,2512)
1949 - 11/9/2017
Cửu Thế tự Châu (2392,1524)
1964 - ?
Thập Thế tự Chiến (6310,5112)
2000 - ?
Cửu Thế tự Chiến (3491,2511)
5/6/1976 - ?
Cửu Thế tự Chính (6491+1,4744)
1962 - ?
Cao Cao Tổ húy Chu (周) (1440,438)
? - 23/9
Thập Thế tự Chung (2110,2211)
1989 - ?
Thập Thế tự Chuyên (32103,3526)
1951 - ?
Tằng Tổ húy Cơ (261,126)
? - ?
Thập Thế húy Cô Bính (10110,8247) tự Bính Thìn
? - 1976
Thập Thế húy Cô Đỏ (12510,10215)
? - 9/11/1995
Bát Thế húy Cô Đỏ (6780,5314)
? - ?
Cửu Thế húy Cô Thủy (7390,5623)
1980 - 20/3/2019
Cửu Thế tự Công (819+2,6122) tự Giang
1976 - ?
Cửu Thế tự Cúc (4392+2,2922)
1934 - ?
Bát Thế húy Cũng (680,22)
? - ?
Cửu Thế tự Cương (5391+1,3633)
1972 - ?
Cửu Thế tự Cường (1019+2,6455)
1976 - ?
Thập Thế tự Cương (8101,734)
1979 - ?
Thập Nhị Thế tự Danh (1412,3622)
2008 - ?
Hiển Tổ húy Dị (1071,1312)
? - ?
Cửu Thế tự Diệu (4094,2867)
1947 - ?
Tằng Tổ húy Dinh (206,1222)
? - ?
Tằng Tổ húy Do (1763,91)
? - ?
Bát Thế húy Dự (譽) (5180,4044)
1934 - 30/12/1952
Thập Thế tự Dục (50102,4312)
1959 - ?
Hiển Tổ húy Dục (217,2122)
1923 - 15/5
Cửu Thế tự Dũng (9791+1,6415)
1949 - ?
Cửu Thế tự Dũng (10492+1,7112)
2/10/1973 - ?
Thập Thế tự Dũng (54101+1,4433)
1964 - ?
Tằng Tổ húy Dụng (861,313)
? - ?
Thập Thế tự Dũng (1102+1,111)
1964 - ?
Cửu Thế tự Dược (8592+1,6248)
1944 - ?
Hiển Tổ húy Dược (674,811)
1902 - 25/12/1973
Bát Thế tự Dương (1681+2,1511)
1956 - ?
Hiển Tổ húy Dụt (177,1723)
? - ?
Thập Nhất Thế tự Duy (36112,5012)
1984 - ?
Thập Nhất Thế tự Duy Anh (911,7011)
15/7/2022 - ?
Thập Nhất Thế tự Duy Anh (5311,7011)
15/7/2022 - ?
Hiển Tổ húy Duyệt (悅) (3772,4311) tự Hoạt
1914 - 16/4/2000
Thập Thế tự Đại (13010,10312)
2013 - ?
Cửu Thế tự Đàn (6192+3,4714)
1947 - ?
Hiển Tổ húy Đăng (6070,5644) tự Giái Tăng
? - ?
Thập Thế tự Đăng (12810,10235)
2013 - ?
Thập Nhất Thế tự Đặng (6211,8212)
29/10/2017 - ?
Bát Thế tự Đặng (2482,2433)
1953 - ?
Thập Thế tự Đăng (2810,282)
2019 - ?
Thập Nhất Thế tự Đăng (8711,11922)
31/10/2021 - ?
Thập Nhị Thế tự Đăng (1012,221)
16/12/2019 - ?
Thập Nhất Thế tự Đạt (44112,5622)
1992 - ?
Thập Nhất Thế tự Đạt (7411,10522)
10/11/2013 - ?
Cao Tổ húy Đậu (452,314)
? - ?
Viễn Tổ húy Cô Đê (低) (210,126) tự Tổ Cô Nhị Nương
? - ?
Hiển Tổ húy Đề (醍) (4074+3,4624) tự Cố Bản
1895 - 20/10/1992
Cao Tổ húy Đinh (丁) (2953+1,1612) tự Cố Hiệng
? - 22/2
Tằng Tổ húy Định (定) (4863,3213) tự Quang Cẩm
? - 3/3
Hiển Tổ húy Đỉnh (艇) (5173,5111) tự Phó Chắt
1884 - 7/4/1925
Cửu Thế tự Định (1189,8233)
2007 - ?
Cửu Thế tự Đình (1392,724)
1950 - ?
Thập Thế tự Đô (13710,11111)
2011 - ?
Thập Thế húy Đỏ (113100,9012)
1976 - 12/4/1976
Thập Thế húy Đỏ (115100,9212)
1975 - 8/7
Thập Thế húy Đỏ (12910,10255)
? - 28/3/2017
Bát Thế húy Đỏ (228,2413)
? - ?
Bát Thế húy Đôi (1882+2,2014)
1937 - 8/8/2001
Cửu Thế tự Đông (12191,8533)
1972 - ?
Thập Thế tự Đông (1610,1512)
1997 - ?
Viễn Tổ húy Đông Lỗ (澤) (41,146) tự Thượng Phúc
? - ?
Tằng Tổ húy Đức (德) (5964,4134) tự Từ Đạt
? - ?
Cửu Thế tự Đức (749,5633)
1990 - ?
Thập Thế tự Đức (82102,6712)
1993 - ?
Cửu Thế húy Đức (490,5240)
1964 - 1986
Cửu Thế tự Đức (289,1822)
1984 - ?
Tiên Tổ húy Đường (唐) (438,824)
1770 - 9/9/1870
Thập Nhất Thế tự Gia Hoàng (5211,6921)
13/8/2021 - ?
Thập Nhất Thế tự Gia Huy (8011,11211)
11/11/2016 - ?
Thập Nhất Thế tự Gia Huy (5111,6911)
16/6/2018 - ?
Thập Nhị Thế tự Gia Huy (1212,3511)
5/2/2023 - ?
Thập Thế tự Giám (51102,4322)
1965 - ?
Cửu Thế tự Giao (6792,4933)
1960 - ?
Hiển Tổ húy Giáp (2572+2,2911)
1910 - 28/12/1989
Cửu Thế tự Thị Hà (3793+1,2837)
1940 - ?
Thập Thế tự Hà (7410+2,6122)
1986 - ?
Thập Thế tự Hà (83102,6722)
1998 - ?
Cửu Thế tự Hà (1191,33)
1968 - ?
Cửu Thế tự Hà (2491+1,1534)
1971 - ?
Cửu Thế tự Hải (5491,3712)
1961 - ?
Cửu Thế húy Hải (海) (9092+1,6317)
1941 - 13/12/1992
Thập Nhị Thế tự Hải (712,1711)
7/7/2012 - ?
Thập Thế tự Hải (87102,7111)
26/10/1988 - ?
Thập Nhất Thế tự Hải (611,91)
9/5/2021 - ?
Thập Nhị Thế tự Hai (212,712)
5/5/2022 - ?
Hiển Tổ húy Hàn (邗) (5970+1,5634) tự Bẹp Điền
? - ?
Hiển Tổ húy Hán (77,1113)
? - ?
Thập Thế húy Hạnh (倖) (48100,4234)
1960 - 10/10/1965
Thập Thế tự Hạnh (53101+1,4423)
1959 - ?
Cao Tổ húy Hành (105,435)
? - ?
Thập Nhất Thế tự Hanh (6011,8212)
16/2/2020 - ?
Bát Thế tự Hảo (6182+3,5033)
1934 - ?
Bát Thế tự Hào (7483,5613)
1949 - ?
Cửu Thế húy Hào (292+4,5220)
1952 - 1996
Thập Thế tự Hậu (3910+1,3935)
1978 - ?
Thập Thế tự Hậu (Tam) (116101+1,9222)
14/10/1982 - ?
Tằng Tổ húy Hệ (係) (5261+3,3624) tự Huệ
? - 23/10
Bát Thế húy Hiển (睍) (7182+3,5413)
1938 - 11/5/2010
Cửu Thế tự Hiền (10992+1,7413)
1975 - ?
Thập Thế tự Hiệp (80101,6623)
1985 - ?
Thập Thế tự Hiệp (13510,10922)
2013 - ?
Thập Thế tự Hiệp (1510,1322)
1993 - ?
Hiển Tổ húy Hiểu (曉) (2673+4,3012)
1876 - 15/11/1942
Cửu Thế tự Hiếu (1229,8811)
1992 - ?
Thập Nhất Thế tự Hiếu (8211,11422)
23/3/2010 - ?
Tằng Tổ húy Hiếu (186,92)
? - ?
Hiển Tổ húy Hiếu (2473+2,2811)
? - ?
Thập Thế tự Hiếu (2510,2611)
2013 - ?
Cao Tổ húy Hinh (1852,84)
? - ?
Cửu Thế húy Hồ (胡) (3596+1,2817)
1927 - 23/1/2014
Bát Thế tự Hòa (8881+1,7166)
1956 - ?
Cửu Thế tự Hòa (7191+1,5311)
1957 - ?
Thập Thế tự Hòa (57101+1,4833)
1969 - ?
Cao Tổ húy Hóa (115,445)
? - ?
Thập Nhất Thế tự Hòa (6311,8312)
15/5/2022 - ?
Thập Thế tự Hoài (7310+3,6112)
1975 - ?
Hiển Tổ húy Hoan (歡) (5073,5011)
? - 8/7/1934
Thập Thế tự Hoàn (62102,5044)
1984 - ?
Bát Thế húy Hoàn (5280,4113)
? - ?
Bát Thế húy Hoàn (184+1,114)
? - 15/5/1980
Thập Thế tự Hoàng (7910,6613)
1984 - ?
Bát Thế tự Hoàng (2181+2,2044)
1954 - ?
Thập Nhị Thế tự Hoàng Nam (512,1522)
26/8/2015 - ?
Tằng Tổ húy Hoát (豁) (5464+2,3644) tự Hưng
? - 8/8
Bát Thế tự Học (4082+4,3434)
1929 - ?
Cửu Thế tự Học (794,233)
1950 - ?
Bát Thế húy Hội (5381+1,4123) tự Tịu
1930 - ?
Bát Thế tự Hợi (8182+1,6656)
1959 - ?
Hiển Tổ húy Hội (27,123)
? - ?
Bát Thế tự Thị Hồng (7083,5334) tự O Hợi
1947 - ?
Cửu Thế húy Cô Hồng (洚) (4590,3024)
1938 - 14/1/1956
Cửu Thế tự Cô Hồng (5790,3932)
1960 - ?
Cửu Thế tự Hồng (11290,7712)
1975 - ?
Cửu Thế tự Huệ (9991+1,6435)
1958 - ?
Cửu Thế húy Cô Huệ (9190,6327)
1944 - 1944
Bát Thế húy Hùng (熊) (7580,5623)
1953 - 9/12/1979
Cửu Thế tự Hùng (10091+1,6445)
11/3/1972 - ?
Thập Thế tự Hùng (61101+1,5014)
1973 - ?
Tằng Tổ húy Hùng (96,323)
? - ?
Thập Thế tự Hùng (610+2,714)
1977 - ?
Cao Tổ húy Huống (175,83)
? - ?
Tằng Tổ húy Hữu (2861,1812)
? - ?
Thập Nhất Thế tự Huy (5811,7822)
12/8/2014 - ?
Thập Thế tự Huy (7510,6212)
1982 - ?
Thập Nhất Thế tự Huy (4811,6111)
1991 - ?
Thập Nhất Thế tự Huy (8111,11412)
1/2/2006 - ?
Cửu Thế tự Huy (3191,2010)
1990 - ?
Thập Nhất Thế tự Huy (311,411)
2004 - ?
Hiển Tổ húy Hy (唏) (3272+3,4112)
? - 21/3/1945
Bát Thế húy Kế (繫) (2887+3,2623) tự Kiểm
1897 - 29/3/1956
Hiển Tổ húy Khải (凱) (4173,4634) tự Cố Hội
? - 17/3/1945
Hiển Tổ húy Khai (咳) (5272+5,5211) tự Nuôi Hai
1901 - 13/5/1970
Thập Thế tự Khải (9310,7811)
1988 - ?
Hiển Tổ húy Kham (坩) (3971+1,4614) tự Cố Dinh
1889 - 23/3/1923
Hiển Tổ húy Khang (康) (3571+1,4223) tự Dung
? - 1/7/1945
Thập Nhị Thế tự Khang (1112,3211)
22/11/2018 - ?
Tằng Tổ húy Khánh (慶) (4664+2,3112)
? - 28/2
Cửu Thế tự Khánh (1159,8122)
1989 - ?
Thập Thế tự Khánh (6510,5311)
2008 - ?
Thập Thế tự Khánh (70101+1,5812)
1987 - ?
Thập Thế tự Khánh (1810,1611)
2006 - ?
Thập Thế tự Khanh (20101+1,2122)
1973 - ?
Hiển Tổ húy Khê (徯) (7176+5,6434) tự Cháu Nậy
1912 - 29/5/1992
Hiển Tổ húy Khoan (47,211)
? - ?
Thập Nhất Thế tự Khôi (2511,4011)
27/10/2016 - ?
Thập Thế tự Khôi (13810,11311)
1/10/2019 - ?
Hiển Tổ húy Khuyên (1971,1911)
? - ?
Cao Tổ húy Kì (嗜) (4254,2033)
? - 28/5
Thập Thế tự Kiên (7101,724)
1979 - ?
Thập Thế tự Kiên (2610,2711)
2003 - ?
Cửu Thế tự Kim (529,3623)
1966 - ?
Tằng Tổ húy Kinh (經) (3062,1913)
185? - 10/5
Bát Thế tự Kình (7383+1,5433)
1964 - ?
Viễn Tổ húy Cô Ký (寄) (110,116) tự Tổ Cô Nhất Nương
? - 4/2
Thập Thế tự Kỷ (35101+1,3556)
1959 - ?
Thập Thế tự Kỹ (98102+1,8217)
1961 - ?
Bát Thế tự Lạc (7782+3,6616)
1946 - ?
Bát Thế tự Lâm (9080+2,7222)
1962 - ?
Thập Nhất Thế tự Lâm (3811,5112)
1999 - ?
Bát Thế húy Cô Lam (2780,2613) tự Tỉu
? - ?
Thập Nhất Thế tự Lâm (8511,11822)
15/1/2020 - ?
Cửu Thế tự Lan (9892,6425)
1956 - ?
Cao Tổ húy Lan (251,122)
? - ?
Cao Cao Tổ húy Lăng (崚) (1241,418)
? - 11/10
Cửu Thế tự Lạng (9592+1,6367)
1953 - ?
Cửu Thế húy Lạng (99+1,31)
1958 - 1991
Tằng Tổ húy Lầu (1163,412)
? - ?
Cao Tổ húy Lễ (禮) (2850,1555)
? - 21/10
Thập Nhất Thế tự Lịch (17111,3233)
1984 - ?
Thập Thế tự Lịch (9110,7633)
1996 - ?
Thập Nhất Thế tự Liêm (4611,5812)
30/5/2012 - ?
Bát Thế húy Cô Liên (4580,3712)
1944 - 2021
Cao Cao Tổ húy Liêu (撩) (2043,516) tự Bá Liêu
? - 8/6
Hiển Tổ húy Liệu (1571,1611)
? - ?
Bát Thế tự Lộc (5683+1,4222)
1952 - ?
Thập Thế tự Lộc (1010,811)
1988 - ?
Cửu Thế tự Lợi (1169,8213)
1990 - ?
Cửu Thế tự Long (1069,7313)
1988 - ?
Bát Thế húy Long (龍) (7880,6626)
1952 - 1/1/1968
Thập Thế tự Long (58102+1,4911)
1982 - ?
Thập Thế tự Long (13310,10422)
10/1/2012 - ?
Thập Thế tự Long (9210,7711)
1991 - ?
Thập Nhất Thế tự Long (5911,8011)
20/6/2022 - ?
Bát Thế húy Lự (38,134)
? - 8/3/1953
Thập Thế tự Luận (78102,6511)
1979 - ?
Cửu Thế tự Lục (891+1,243)
1956 - ?
Tằng Tổ húy Lượng (量) (6464+1,4244) tự Ông Từ
1870 - 3/9/1923
Cửu Thế tự Lương (11091+1,7423)
1976 - ?
Hiển Tổ húy Lụt (187,1733)
? - ?
Thập Thế tự Lưu (31103,3516)
1948 - ?
Hiển Tổ húy Luyến (孌) (6676,6313) tự Cu Lạc
1915 - 4/12/1989
Cửu Thế tự Lý (2291,1514)
1960 - ?
Cao Tổ húy Mận (75,344)
? - ?
Tằng Tổ húy Mận (106,333)
? - ?
Hiển Tổ húy Mận (97,1133)
? - ?
Bát Thế tự Mạo (8283,6666)
1963 - ?
Cửu Thế húy Mậu (懋) (8297+1,6218)
1932 - 19/3/2014
Cao Tổ húy Miễn (勉) (3654+4,1766)
1832 - 7/6/1870
Thập Thế tự Mimh Hà (105102,8313)
1967 - ?
Bát Thế húy Minh (明) (5580,4212)
1947 - ?
Cửu Thế tự Minh (3995+3,2857)
1945 - ?
Thập Thế tự Minh (13910,12111)
2003 - ?
Thập Nhất Thế tự Minh (5711,7812)
2007 - ?
Thập Nhất Thế tự Minh (8411,11812)
16/11/2012 - ?
Cửu Thế tự Minh (390+2,134)
1957 - ?
Cửu Thế tự Mục (6991+1,5023)
1960 - ?
Hiển Tổ húy Mưu (227,2411)
? - ?
Cửu Thế tự Mỹ (7791,6024) tự Chí
1963 - ?
Thập Nhất Thế tự Mỹ (3411,4711)
1996 - ?
Cửu Thế tự Nam (10295,6812)
1970 - ?
Thập Thế tự Nam (108101+1,8412)
1976 - ?
Thập Thế tự Nam (118102,9522)
25/10/1982 - ?
Thập Thế tự Nam (14010,12311) tự Long
2012 - ?
Cửu Thế tự Nam (259+2,1544)
1979 - ?
Thập Thế tự Nam (1710,1522)
2000 - ?
Viễn Tổ húy Nghị (220,324)
? - ?
Cửu Thế tự Nghị (2791+1,1812)
1964 - ?
Cao Tổ húy Nghĩa (義) (2053,1314)
? - 19/4
Thập Thế tự Nghĩa (84101,6812)
1982 - ?
Thập Nhất Thế tự Nghĩa Nhân (1011,7111)
26/7/2022 - ?
Bát Thế húy Ngọc (鈺) (3880,3414) tự Cu Nậy
1920 - 7/6/1978
Cửu Thế tự Ngọc (339,232)
1991 - ?
Bát Thế tự Ngự (4983+3,4024)
1923 - ?
Cao Tổ húy Nhạ (95,425)
? - ?
Bát Thế húy Nhâm (784,511)
1927 - 2011
Cao Cao Tổ húy Nhàn (1746+1,468)
1806 - 29/8
Thập Thế tự Nhật (7210,6011)
2012 - ?
Thập Thế tự Nhật (11110,8522)
1986 - ?
Thập Nhất Thế tự Nhật (4711,5822)
9/3/2017 - ?
Thập Thế tự Nhật (1110,1111)
2009 - ?
Thập Thế tự Nhật (2410,2411)
2003 - ?
Thập Thế tự Nhật (27100,281)
2016 - ?
Thập Nhất Thế tự Nhật Anh (9011,12211)
19/8/2017 - ?
Hiển Tổ húy Nhiếp (2074+2,2112)
1907 - 21/2/1995
Viễn Tổ húy Nhiều (420,344)
? - ?
Cao Tổ húy Nhin (1252,713)
1825 - 28/7/1872
Cửu Thế húy Nhụn (9490,6357)
1950 - 1952
Bát Thế húy Nhung (戎) (6288+4,5113)
1911 - 11/2/1990
Thập Thế húy Cô Nhung (42100,4014)
19/3/1974 - 19/3/1982
Thập Thế tự Niệm (99101,8227)
1963 - ?
Bát Thế húy Niệm (483+1,144)
1926 - 19/12/2019
Bát Thế húy Ninh (寧) (6882+2,5324)
1937 - 30/3/1984
Cao Cao Tổ húy Nông (743,215)
1795 - 28/9/1852
Bát Thế húy Nuôi (飼) (3283+2,3114) tự Sinh
1898 - 3/1/1951
Cửu Thế húy Oánh (瑩) (4190,2877)
1951 - 13/6/1974
Bát Thế tự Ôn (1982,2024)
1941 - ?
Bát Thế húy Phán (8981+1,7212)
1952 - 13/3/2021
Cửu Thế tự Phát (6292,4724)
1951 - ?
Tằng Tổ húy Phát (2162,1313)
? - ?
Hiển Tổ húy Phê (啡) (7272,6444)
1919 - 4/12/2014
Cao Tổ húy Phổ (普) (3253+1,1726) tự Bác Văn
? - 15/8
Cửu Thế tự Phong (599+1,4022)
1976 - ?
Cửu Thế tự Phong (12391+1,8911)
1980 - ?
Thập Thế tự Phong (6610,5411)
1990 - ?
Thập Nhất Thế tự Phong (4911,6212) tự Thiện
2012 - ?
Thập Thế tự Phong (9010,7623)
1991 - ?
Hiển Tổ húy Phú (富) (4471,4823) tự Thịnh
? - ?
Thập Thế tự Phú (12410,10011)
2008 - ?
Thập Nhất Thế tự Phú (3911,5122)
2006 - ?
Tằng Tổ húy Phú (1362,513)
? - ?
Bát Thế tự Phú (1181+1,644)
1960 - ?
Thập Thế tự Phúc (7610,6222)
1986 - ?
Thập Thế tự Phức (112101,8911)
1990 - ?
Thập Thế tự Phúc (12310,9911)
? - ?
Tằng Tổ húy Phúc (56,156)
? - ?
Thập Nhất Thế tự Phuc (6111,8222)
14/10/2022 - ?
Cao Tổ húy Phụng (奉) (4051,2013)
? - 19/6
Bát Thế húy Phùng (渢) (6084,5023)
1929 - 16/7/1909
Thập Thế tự Phước (7710+2,6411)
1986 - ?
Cửu Thế tự Phương (7992,6044) tự Lộc
? - ?
Thập Thế tự Phương (40101+2,3945)
1980 - ?
Bát Thế húy Phượng (鳳) (7980,6636)
? - 10/3/1960
Thập Thế tự Quân (6410,5122)
? - ?
Thập Thế tự Quân (13110,10322)
31/3/2017 - ?
Thập Thế tự Quang (2101,212)
1984 - ?
Bát Thế tự Quê (8583+2,7136) tự Bảo
1936 - ?
Cao Tổ húy Quế (156,112)
? - ?
Cửu Thế húy Quì (鄈) (4294+1,2912)
1930 - 21/6/2008
Thập Thế tự Quốc (109101+1,8422)
1981 - ?
Thập Thế tự Quốc (114102,9022)
10/6/1977 - ?
Tằng Tổ húy Quý (146,523)
? - ?
Cửu Thế tự Quý (179,91)
1983 - ?
Thập Nhất Thế tự Quyền (43111+1,5612)
1986 - ?
Cửu Thế tự Quyết (1179,8223)
1994 - ?
Tiên Tổ húy Quynh (坰) (536,834)
? - 20/11
Tằng Tổ húy Quynh (1961,1212)
? - 11/5
Cửu Thế tự San (5892,4012)
1959 - ?
Thập Thế tự Sáng (910,744)
1993 - ?
Thập Thế tự Sang (2910,3111)
2016 - ?
Bát Thế húy Sanh (傖) (6485+4,5133) tự Ông Cu Thỉ
1921 - 10/8/2016
Cao Cao Tổ húy Sanh (64,151)
? - ?
Hiển Tổ húy Sáu (僇) (6870,6333)
? - 1945
Bát Thế húy Siêu (178,1911)
? - ?
Cửu Thế húy Sinh (生) (4893+2,3213)
1926 - 12/8/1970
Cửu Thế tự Sơn (5592,3722)
1967 - ?
Cửu Thế tự Sơn (7291+1,5613)
1978 - ?
Cửu Thế tự Sơn (1079,7323)
1991 - ?
Thập Thế tự Sơn (49101+1,4244)
1969 - ?
Thập Thế tự Sơn (10410,8247)
1982 - ?
Thập Thế tự Sơn (119102,9611)
1987 - ?
Thập Nhất Thế tự Sơn (4111,5311)
1995 - ?
Cửu Thế tự Sơn (109+2,32)
1965 - ?
Cửu Thế tự Sơn (1691+1,811)
1974 - ?
Bát Thế húy Sừ (5083+3,4034)
1931 - 2/10/2020
Tằng Tổ húy Sỹ (226,1323)
? - ?
Tằng Tổ húy Tá (2961,1822)
? - 8/8
Cao Tổ húy Tài (財) (3052,1622)
? - 19/8
Thập Nhất Thế tự Tài (3311,4622)
1989 - ?
Cửu Thế húy Tam (三) (7091,5033)
1961 - 23/2/1998
Cửu Thế húy Tám (八) (8890,6278)
? - 1952
Cửu Thế tự Tam (9292+3,6337) tự Thầy Hà
2/2/1947 - ?
Cửu Thế tự Tâm (11191+1,7433)
1978 - ?
Thập Thế húy Tâm (心) (55100,4813)
1960 - 1963
Thập Nhất Thế tự Tâm (1411+3,3133)
1982 - ?
Bát Thế tự Tam (1083+2,634)
1955 - ?
Cửu Thế húy Tam (1490,734)
? - ?
Bát Thế húy Tần (3683+1,3212)
1923 - 7/1/2020
Thập Nhất Thế tự Tân (1611,3223)
1981 - ?
Thập Thế tự Tân (19102,2112)
1958 - ?
Cao Tổ húy Tạo (造) (2653,1535)
? - 26/6
Thập Thế tự Tèo (9510,7922)
1996 - ?
Bát Thế húy Thái (太) (3084+1,2643)
1913 - 19/7/1989
Cửu Thế tự Thái (1089,7333)
2000 - ?
Thập Thế tự Thân (106101+1,8323)
1974 - ?
Bát Thế húy Thận (1381+2,823)
1902 - 1983
Thập Thế tự Thân (510+2,611)
? - ?
Cửu Thế tự Thắng (5192,3613)
1959 - ?
Cửu Thế tự Thắng (10590+2,7122)
2/9/1979 - ?
Cửu Thế tự Thắng (11391,7722)
1989 - ?
Bát Thế húy Thắng (98,624)
1951 - 20/12/1969
Cửu Thế tự Cô Thanh (11990,8513)
1967 - ?
Thập Thế tự Thành (13410,10912)
2001 - ?
Thập Nhất Thế tự Thanh (15112,3213)
1978 - ?
Thập Nhất Thế tự Thanh (35111,4911)
1998 - ?
Cửu Thế tự Thanh (2691+1,1611)
1977 - ?
Cửu Thế tự Thành (2992,1912)
1972 - ?
Thập Nhất Thế tự Thành (811,92)
15/8/2020 - ?
Cửu Thế tự Thị Thảo (3692+3,2827)
1937 - ?
Cửu Thế tự Thảo (8393+5,6228)
1938 - ?
Bát Thế tự Cô Thi (7680,5633)
1960 - ?
Cao Tổ húy Thi (553,324)
? - ?
Bát Thế tự Thị (1584+3,1011)
1927 - 1985
Viễn Tổ húy Thiều (韶) (320,334) tự Tiêu Thành
1760 - 26/2/1791
Cao Tổ húy Thiệu (紹) (2752,1545)
? - 10/1
Thập Nhất Thế tự Thiệu (2711,4122)
26/12/2015 - ?
Tiên Tổ húy Thịnh (盛) (235,122)
1777 - 12/11/1843
Bát Thế tự Thị Thịnh (5882+2,4411) tự Bà Sâm
1927 - ?
Thập Thế tự Thịnh (4101+1,310)
1968 - ?
Hiển Tổ húy Thọ (壽) (3174+6,4011)
? - 18/3
Thập Thế tự Thọ (71101+2,5822)
1991 - ?
Bát Thế húy Thọ (3180,2653) tự Nhiêu Thọ
? - ?
Bát Thế húy Thợi (塒) (4880,4014)
1921 - 27/5/1949
Cửu Thế tự Thống (5691+1,3912)
1952 - ?
Cao Tổ húy Thự (1353,723)
1830 - 29/9/1903
Tằng Tổ húy Thụ (2661,1534)
? - ?
Tằng Tổ húy Thử (276,1544)
? - ?
Tằng Tổ húy Thuần (沌) (4162,2913) tự Cố Quang
? - 13/10
Thập Thế tự Thuận (38101+1,3925)
1970 - ?
Thập Thế tự Thuần (8510,6822)
1998 - ?
Cao Tổ húy Thuận (1554,81)
? - ?
Cửu Thế tự Thục (7693,6014) tự Lai
1957 - ?
Thập Thế tự Thức (34102,3546)
1957 - ?
Cửu Thế húy Thức (591+3,213)
1940 - 1970
Cửu Thế tự Thược (8492,6238) tự Tích
1941 - ?
Thập Thế tự Thùy (46102+1,4214)
1957 - ?
Cửu Thế tự Thuyết (6591+2,4913)
1949 - ?
Hiển Tổ húy Tích (裼) (3474,4213) tự Cựu
1897 - 25/12/1982
Thập Thế tự Tiến (9610,8012)
2001 - ?
Cửu Thế tự TIến (189,92)
1989 - ?
Cửu Thế tự Tiếp (2192,1311)
1935 - ?
Thập Thế tự Tin (6810,5522)
1994 - ?
Viễn Tổ húy Tình (情) (510,156) tự Thần Tổ
? - ?
Bát Thế húy Tịnh (凈) (6980,5334)
? - 21/7/1949
Cao Tổ húy Tính (145,733)
? - ?
Hiển Tổ húy Cô Tỉu (小) (6470,5944) tự Em Rau
? - ?
Cửu Thế húy Tô (甦) (8690,6258) tự Lục
1947 - 20/10/1968
Cao Tổ húy Tộ (85,415)
? - ?
Tằng Tổ húy Tố (126,422)
? - ?
Thập Thế tự Toản (69101,5611)
1986 - ?
Tằng Tổ húy Trạch (宅) (4263,2923) tự Cửu Thập
? - 21/8
Cửu Thế húy Trạch (191+1,5210)
1939 - 1965
Thập Thế húy Trân (33102,3536)
1955 - 14/2/2021
Hiển Tổ húy Trí (智) (4371,4813) tự Giáo Trí
? - 12/5
Cửu Thế tự Trì (6693+1,4923)
1957 - ?
Thập Nhất Thế tự Tri (20111,3412)
20/11/1995 - ?
Bát Thế húy Trí (283+4,124)
1904 - 24/3/2004
Thập Thế tự Trí Dũng (8810,7211)
27/6/2020 - ?
Cửu Thế tự Triển (639+1,4734)
1954 - ?
Bát Thế húy Trinh (偵) (2982+1,2633) tự Giái Đồ
1906 - 12/7/1979
Thập Thế tự Trình (41102,3955)
1982 - ?
Thập Thế tự Trình (8110,6633)
1993 - ?
Cửu Thế húy Trợ (勗) (4493+1,3014)
1935 - 22/7/1968
Hiển Tổ húy Trọng (重) (5673,5444)
1918 - 16/1/1985
Cao Tổ húy Trứ (箸) (1953,1211)
? - 1/10
Cao Cao Tổ húy Trử (114,255)
? - ?
Bát Thế húy Trung (忠) (3982+1,3424) tự Tín
1923 - 14/1/2014
Thập Thế tự Trung (126100,10215)
10/1/1997 - ?
Bát Thế tự Trung (268,2522)
1958 - ?
Thập Nhị Thế tự Trung (112,712)
2017 - ?
Cửu Thế tự Trường (8092,6112)
1969 - ?
Tằng Tổ húy Truy (163,116)
? - ?
Thủy Tổ húy Tú (光秀) (1  6,???) tự Quang Tú
1690±3 - ?
Thập Thế tự Tú (44101+1,4034)
1978 - ?
Thập Nhất Thế tự Tú (32111,4612)
1986 - ?
Cửu Thế húy Cô Tứ (9390,6347)
1949 - 1951
Bát Thế húy Tụ (5480,4133)
? - ?
Cao Tổ húy Tự (165,82)
? - ?
Bát Thế húy Tư (148,833)
? - ?
Thập Nhất Thế tự Tú (7112+1,101)
1990 - ?
Thập Thế tự Tuấn (43101+2,4024)
1976 - ?
Thập Thế tự Tuấn (8610,6911)
1993 - ?
Thập Thế tự Tuấn (11710+2,9512)
11/1979 - ?
Thập Thế tự Tuấn (120101+1,9711)
28/3/1979 - ?
Thập Thế tự Tuân (13610,11011)
2005 - ?
Cửu Thế tự Tuấn (199,93)
1993 - ?
Thập Thế tự Tuấn (1310,1222)
1996 - ?
Thập Thế tự Tuấn (2310,2322)
1996 - ?
Hiển Tổ húy Tùng (松) (5374+3,5414) tự Quyến
1909 - 17/1/1985
Cao Tổ húy Tùng (651,334)
? - ?
Tằng Tổ húy Tường (祥) (4964,3223) tự Lậm
? - 8/5
Hiển Tổ húy Tựu (372,133)
? - ?
Hiển Tổ húy Túy (174,113)
? - ?
Thập Nhất Thế tự Tuyến (13111+2,3123)
1976 - ?
Cao Tổ húy Tuyển (353,215)
? - ?
Cửu Thế tự Cô Tuyết (12091,8523)
1970 - ?
Cửu Thế tự Thị Tuyết (7593+2,5721) tự O Hương
1937 - ?
Cửu Thế tự Uyên (9691+1,6377)
1956 - ?
Cao Cao Tổ húy Văn (文) (1941,488)
? - 15/1
Hiển Tổ húy Vận (運) (4272,4644)
? - 9/12/1955
Thập Thế húy Văn Lâm (潸) (100100,8237)
1974 - 15/7/2003
Thập Thế tự Văn Lưu (102102+1,8257)
7/1/1978 - ?
Thập Thế tự Văn Thông (103102+2,8267)
13/8/1981 - ?
Tằng Tổ húy Vị (2461,1514)
? - ?
Viễn Tổ húy Viêm (炎) (620,624) tự Thần Mẫu
? - ?
Cao Cao Tổ húy Viêm (944,235)
? - ?
Cửu Thế tự Viễn (7891,6034) tự Vinh
1966 - ?
Hiển Tổ húy Viễn (1370,1523)
? - ?
Thập Thế tự Việt (45102,4044)
1982 - ?
Cửu Thế tự Việt (209,1033)
1991 - ?
Bát Thế húy Vĩnh (永) (4481+2,3622)
1937 - 10/9/2009
Bát Thế tự Cô Vinh (7280,5423)
1958 - ?
Cửu Thế tự Vinh (5094+3,3233) tự Mai
1948 - ?
Thập Thế tự Vinh (52101+1,4413)
1957 - ?
Thập Thế tự Vinh (121101,9812)
1982 - ?
Thập Nhất Thế tự Vinh (6511,8411)
19/9/2014 - ?
Thập Thế tự Vinh (89101,7613)
1988 - ?
Thập Nhị Thế tự Vinh (612,161)
22/5/2019 - ?
Tằng Tổ húy Vinh (1563,533)
? - ?
Hiển Tổ húy Vĩnh (127,1513)
? - ?
Bát Thế tự Vinh (881+4,614)
14/6/1948 - ?
Thập Nhị Thế tự Vinh (1512,3711)
23/11/2020 - ?
Tằng Tổ húy Võ (武) (5061,3233)
? - 10/10
Thập Thế tự Vũ (9710,8022)
2003 - ?
Thập Thế tự Vũ (122101,9822)
1986 - ?
Thập Nhất Thế tự Vũ (1811,3312)
1973 - ?
Thập Thế tự Vũ (1410,1312)
1989 - ?
Hiển Tổ húy Xuân (167,1713)
? - ?
Cửu Thế tự Xuân Quế (8991+1,6278)
1955 - ?
Cao Cao Tổ húy Xưng (142,111)
? - ?
Cao Tổ húy Xuyến (釧) (3152,1716) tự Quang Cẩm
? - 4/10
Tằng Tổ húy Ý (懿) (4361,2933) tự Đại
? - 25/10
Bát Thế húy Yên (2080,2034)
? - ?