Tằng Tổ húy Kiểm (檢)

Thân sinh

Thông tin

?
6/12
Tằng Tổ húy Kiểm (檢)
(6363,4234)
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Kiểm
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 木薯Cơn Sắn
 • xứ
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • nhật (12/6)
 • kỵ
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nguyễn
 • thị
 • huý
 • Mòi
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 木薯Cơn Sắn
 • xứ
 • .
 • Bát
 • ngoạt
 • nhất
 • nhật (01/8)
 • kỵ
 • .