Tằng Tổ húy Thu (秋)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Thu (秋)
(6260,4224)
 • Tằng
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • trọng
 • Trương
 • huý
 • Thu
 • nhất
 • lang
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • lục
 • nhật (06/6)
 • kỵ
 • .