Tằng Tổ húy Lâm (林)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Lâm (林)
(6161,4214)
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • hương
 • trung
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Lâm
 • phủ
 • quân
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .