Tằng Tổ húy Đức (德)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Đức (德)
(5964,4134)
Từ Đạt
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Đức
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngang
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • thập
 • nhất
 • ngoạt
 • thập
 • thất
 • nhật
 • (17/11) kỵ.
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • thập
 • nhất
 • ngoạt
 • tam
 • nhật (03/11) kỵ
 • .