Tằng Tổ húy Bốn (泗)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Bốn (泗)
(5860,4124)
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • hương
 • lão
 • trương
 • trọng
 • công
 • huý
 • Bốn
 • phũ
 • phủ
 • quân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • nhị
 • ngoạt
 • lục
 • nhật
 • (06/02).
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • tứ
 • ngoạt
 • thập
 • nhất
 • cửu
 • nhật
 • (19/04) kỵ
 • .