Viễn Tổ húy Viêm (炎)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Viễn Tổ húy Viêm (炎)
(620,624)
Thần Mẫu
 • Thần
 • Tổ
 • Trương
 • thị
 • huý
 • Viêm
 • mỹ
 • nương
 • Mộ
 • tại
 • bản
 • thôn
 • Phát
 • Liệt
 • xứ
 • .
 • Lục
 • thế
 • Thần
 • Mẫu
 • Trương
 • thị
 • Hiệu
 • Trọng
 • Quang
 • mỹ
 • nương
 • tôn
 • thần
 • .
 • Ngã
 • !!
 • Thần
 • mẫu
 • huý
 • Viêm
 • cái
 • lục
 • thế
 • vu
 • từ
 • .
 • Nhân
 • trưng
 • phong
 • vãng
 • thế
 • viễn
 • niên
 • .
 • Á
 • Mẫu
 • chi
 • niên
 • phương
 • nguyệt
 • cát
 • ba
 • mao
 • tuyết
 • phu
 • .
 • Tộc
 • đẵng

 • di
 • bất
 • khả
 • đắc
 • nhi
 • văn
 • .
 • Mẫu
 • chi
 • yêm
 • khí
 • trần
 • hải
 • ,
 • thắng
 • thưởng
 • dao
 • trì
 • .
 • Tương
 • vi
 • phong
 • di
 • ức
 • vi
 • nguyệt
 • .
 • Tỷ
 • tộc
 • đẳng
 • hựu
 • bất
 • khả
 • đắc
 • nhi
 • tri
 • hạnh
 • tai
 • hữu
 • ngã
 • .
 • Thần
 • tổ
 • trắc
 • giáng
 • đình
 • chỉ
 • đạo
 • đạt
 • cao
 • thông
 • .
 • nhi
 • mẫu
 • chi
 • mỹ
 • huý
 • .
 • Mẫu
 • chi
 • trạc
 • linh
 • tộc
 • đẳng
 • di
 • bất
 • giác
 • như
 • khoát
 • vân
 • vụ
 • nhi
 • đổ
 • thanh
 • thiên
 • .
 • Tôn
 • thần
 • lưỡng
 • hệ
 • trai
 • phất
 • nhất
 • .
 • Tâm
 • thiên
 • trụ
 • ư
 • tôn
 • sương
 • lộ
 • ,
 • bồi
 • hồi
 • xuân
 • thu
 • triệu
 • tự
 • ,
 • vạn
 • ức
 • niên
 • bảo
 • ngã
 • tử
 • tôn
 • diệc
 • viết
 • lợi
 • tai
 • !!
 • thần
 • ư
 • !!
 • Thành
 • Thái
 • thập
 • tứ
 • niên

 • lưỡng
 • ngoạt
 • cát
 • nhật
 • Đồng
 • tộc
 • đẵng
 • cẩn
Dịch Nghĩa:
Thần mẫu sáu đời họ Trương hiệu là Trùng Quang Mỹ Nương tôn thần.

Thần mẫu huý là Viên trải đến nay đã sáu đời. Thời gian qua đi, tính tuổi thì đã lâu rồi vẽ mặt thì xinh tươi, nước da thì trắng trẻo. dòng họ cũng chỉ biết được như vậy! Mẫu chán ghét bụi trần, nên bỏ đi ở nơi cảnh đẹp để thượng hưởng phong cảnh gió sương (tiên cảnh) nơi dòng họ cũng không thể biết được may mắn thay có thần tổ ta ứng giáng đạo đạt cao thông [truyền cho mẫu]. Hai thân đầy đủ tốt đẹp, một lòng mưa móc thấm nhuần (đầy rẫy), nên xuân thu phụng tế, để vạn niên, nghìn nghìn niên bảo vệ con cháu.

Thành Thái năm thứ 14 ngày lành tháng tốt.
Đồng tộc đẳng ký


Miếu thờ thần mẫu huý Viên, thờ vọng thần tổ huý Tình và thần tổ bá huý Thiều