Tằng Tổ húy Huệ (恚)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Huệ (恚)
(5560,3811)
  • Tằng
  • tổ
  • đại :
  • Lệnh
  • Trương
  • huý
  • Huệ
  • nhất
  • lang
  • .