Tằng Tổ húy Hoát (豁)

Thân sinh

Thông tin

?
8/8
Tằng Tổ húy Hoát (豁)
(5464+2,3644)
Hưng
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • văn
 • hội
 • viên
 • tự
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • trọng
 • huý
 • Hoát
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • trung
 • hậu
 • phủ
 • quân
 • .
 • Bát
 • ngoạt
 • bát
 • nhật (08/8)
 • kỵ
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Hoè
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Ngũ
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhị
 • nhật (22/5)
 • kỵ
 • .