Tằng Tổ húy Cô Đạt (躂)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Cô Đạt (躂)
(5360,3634)
 • Tằng
 • tổ
 • cô :
 • Lệnh
 • Trương
 • thị
 • huý
 • Đạt
 • nhất
 • nương
 • .