Tằng Tổ húy Hệ (係)

Thân sinh

Thông tin

?
23/10
Tằng Tổ húy Hệ (係)
(5261+3,3624)
Huệ
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • chức
 • hương
 • cựu
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • phủ
 • huý
 • Hệ
 • thuỵ
 • chất
 • thác
 • phủ
 • quân
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • tam
 • nhật (23/10)
 • kỵ
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trương
 • thị
 • huý
 • Lập
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tam
 • ngoạt
 • thập
 • nhất
 • nhật (11/3)
 • kỵ
 • .
 • Trương
 • á
 • thất
 • trần
 • thị
 • huý
 • Xuân
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .

Nam tử