Tằng Tổ húy Hệ (係)

Thân sinh

Thông tin

?
23/10
Tằng Tổ húy Hệ (係)
(5261+3,3624)
Huệ
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • chức
 • hương
 • cựu
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • phủ
 • huý
 • Hệ
 • thuỵ
 • chất
 • thác
 • phủ
 • quân
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • tam
 • nhật (23/10)
 • kỵ
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trương
 • thị
 • huý
 • Lập
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tam
 • ngoạt
 • thập
 • nhất
 • nhật (11/3)
 • kỵ
 • .
 • Trương
 • á
 • thất
 • trần
 • thị
 • huý
 • Xuân
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .

Nam tử

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '86',
  'slug' => 'tang-to-huy-he-xi',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sat, 29 Jan 2022 04:28:54 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '44.192.65.228',
  'REMOTE_PORT' => '37212',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/86-tang-to-huy-he-xi.html',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/86-tang-to-huy-he-xi.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/giapha/86-tang-to-huy-he-xi.html',
  'SCRIPT_URL' => '/giapha/86-tang-to-huy-he-xi.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1656618118.8502359,
  'REQUEST_TIME' => 1656618118,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];