Tằng Tổ húy Ân (恩)

Thân sinh

Thông tin

1858
1/10/1889
Tằng Tổ húy Ân (恩)
(5161+2,3614)
 • Tằng
 • tổ
 • khảo
 • :Tiền
 • thôn
 • trưởng
 • văn
 • hội
 • viên
 • tự
 • hương
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Ân
 • Mậu
 • Ngọ
 • niên (1858)
 • thuỵ
 • phác
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoại
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế

 • Mậu

 • niên (1888)
 • thập
 • ngoạt
 • nhất
 • nhật (01/10)
 • .kỵ
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Dương

 • thị
 • hàng
 • nhì
 • huý
 • Kiệm
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Mậu
 • Thìn
 • niên (1928)
 • thập
 • ngoạt
 • tứ
 • nhật (04/10)
 • .kỵ
 • Trương
 • á
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • huý
 • Sòa
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Cửu
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • nhật(30/9) .
 • kỵ
 • .


Mộ nguyên táng Tằng tổ huý Ân tại Nương Ngoài xứ

Nam tử