Tằng Tổ húy Tường (祥)

Thân sinh

Thông tin

?
8/5
Tằng Tổ húy Tường (祥)
(4964,3223)
Lậm
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • thuộc
 • giang
 • vệ
 • đội
 • trưởng
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • phủ
 • huý
 • Tường
 • thuỵ
 • phác
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Bát
 • ngoạt
 • ngũ
 • nhật (5/8)
 • kỵ
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Sử
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • lâm
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Ngũ
 • ngoạt
 • thập
 • nhị
 • ngũ
 • nhật (15/5)
 • kỵ
 • .