Tằng Tổ húy Định (定)

Thân sinh

Thông tin

?
3/3
Tằng Tổ húy Định (定)
(4863,3213)
Quang Cẩm
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • văn
 • hội
 • viên
 • tự
 • khoa
 • sinh
 • đồ
 • Trương
 • phủ
 • tự
 • Quang
 • Cẩm
 • huý
 • Định
 • thuỵ
 • đôn
 • phác
 • phủ
 • quân
 • .
 • Tam
 • ngoạt
 • tam
 • nhật (3/3)
 • kỵ
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • hàng
 • quý
 • huý
 • Tảo
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • thập
 • nhất
 • nhật (11/6)
 • kỵ
 • .