Tằng Tổ húy Phúc (福)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Phúc (福)
(4760,3122)
 • Tằng
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • trọng
 • trương
 • sĩ húy
 • Phúc
 • nhất
 • lang
 • .

Huynh đệ