Tằng Tổ húy Khánh (慶)

Thân sinh

Thông tin

?
28/2
Tằng Tổ húy Khánh (慶)
(4664+2,3112)
 • Tằng
 • tổ
 • khảo
 • :Tiền
 • bản
 • thôn
 • văn
 • hội
 • viên
 • tự
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Khánh
 • thuỵ
 • phác
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Nhị
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • bát
 • 日.nhật (28/2) .
 • kỵ
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trương
 • thị
 • huý
 • Oanh
 • hiệu
 • hiền
 • hoà
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tứ
 • ngoạt
 • thập
 • nhất
 • nhật (11/4) kỵ
 • .
 • .忌kỵ
 • .