Tằng Tổ húy Phương (芳)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Phương (芳)
(4561,3022)
 • Tằng
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • trọng
 • Trương
 • sĩ húy
 • Phương
 • nhất
 • lang
 • .