Tằng Tổ húy Ý (懿)

Thân sinh

Thông tin

?
25/10
Tằng Tổ húy Ý (懿)
(4361,2933)
Đại
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Ý
 • thuỵ
 • trung
 • trung
 • hậu
 • phủ
 • quân
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • ngũ
 • nhật (25/10)
 • kỵ
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Chính
 • kỵ
 • thập
 • ngoạt
 • thập
 • tam
 • nhật (13/10)

Nam tử