Tằng Tổ húy Trạch (宅)

Thân sinh

Thông tin

?
21/8
Tằng Tổ húy Trạch (宅)
(4263,2923)
Cửu Thập
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • ưu
 • binh
 • cửu
 • phẩm
 • chức
 • đội
 • trưởng
 • hương
 • đình
 • thủ
 • chỉ
 • văn
 • hội
 • viên
 • tự
 • Trương
 • trọng
 • phủ
 • huý
 • Trạch
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoại
 • xứ
 • .
 • Nhất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • bát
 • nhật (28/01)
 • kỵ
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trương
 • thị
 • huý
 • Hai
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .
 • Tứ
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhị
 • nhật (21/4)
 • kỵ
 • .Nghĩa trang Tằng Tổ húy Trạch (宅)