Tằng Tổ húy Vượng (旺)

Thân sinh

Thông tin

?
13/10
Tằng Tổ húy Vượng (旺)
(3960,2712)
  • Tằng
  • tổ
  • đại :
  • Lệnh
  • Trương
  • sĩ húy
  • Vượng
  • nhất
  • lang
  • .

Huynh đệ