Tằng Tổ húy Quế (劌)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Quế (劌)
(3860,2633)
 • Tằng
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • thúc
 • Trương
 • sĩ húy
 • Quế
 • nhất
 • lang
 • .