Tằng Tổ húy Hoa (花)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Hoa (花)
(3760,2623)
 • Tằng
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • trọng
 • Trương
 • sĩ húy
 • Hoa
 • nhất
 • lang
 • .