Tằng Tổ húy Tính (性)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Tính (性)
(3560,2033)
 • Tằng
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • trọng
 • Trương
 • huý
 • Tính
 • nhất
 • lang
 • .