Thập Thế tự Luu

Thân sinh

Thông tin

7/1/1978
?
Thập Thế tự Luu
(102102+1,8257)