Tằng Tổ húy Tự (隼)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Tự (隼)
(3462,2023)
 • Tằng
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • thúc
 • Trương
 • sĩ húy
 • Tự
 • nhất
 • lang
 • .