Viễn Tổ húy Thiều (韶)

Thân sinh

Thông tin

1760
26/2/1791
Viễn Tổ húy Thiều (韶)
(320,334)
Tiêu Thành
 • Thần
 • Tổ
 • Bá:
 • Trung
 • dũng
 • Đại
 • Tướng
 • quân
 • Trương
 • Tướng
 • Công
 • thuỵ
 • Tiêu
 • Thành
 • mông
 • tặng
 • Dực
 • Bảo
 • Trung
 • Hưng
 • gia
 • phong
 • Đoan
 • Túc
 • Linh
 • Phò
 • Tôn
 • Thần
 • huý
 • Thiều
 • .
 • Chính
 • kỵ
 • nhị
 • ngoạt,
 • thập
 • lục
 • nhật
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đại
 • Tiết
 • Đình
 • Ấp
 • xứ
Thần Tổ Bá : Trung dũng Đại tướng quân, Trương tướng công, thụy Tiêu Thành, Được ban tặng "Dực Bảo Trung Hưng" gia phong (tặng thêm) "Đoan Túc, Linh Phù Tôn Thần".
Chính kỵ ngày 26 tháng 2. Mộ tại xã Đại Tiết xứ Đình Ấp.
 • Sắc
 • Tĩnh
 • tĩnh
 • Thạch
 • phũ
 • Đại
 • Tiết
 • Đình
 • Âp
 • xứ
 • .
 • Phụng
 • sự
 • trung
 • dũng
 • Đại
 • Tướng
 • Quân
 • Trương
 • Thiều
 • chi
 • Thần
 • ,
 • Nậm
 • trứ
 • linh
 • ứng
 • ,
 • trí
 • kinh
 • phi
 • thừa
 • cảnh
 • mệnh
 • diệu
 • niên
 • ,
 • thần
 • hưu
 • tứ
 • phong
 • ,
 • Vị
 • "Dực
 • Bảo
 • Trung
 • Hưng"
 • linh
 • phù
 • chi
 • thần
 • ,
 • chuẩn
 • kỳ
 • phụng
 • sự
 • ,
 • thứ
 • thần
 • tương
 • hưu
 • bảo
 • ngã
 • dân
 • .
 • Khâm
 • tai
 • !!
 • Khải
 • Định
 • nhị
 • niên
 • tuế
 • thứ
 • Đinh
 • Tỵ
 • tam
 • ngoạt
 • thập
 • bát
 • nhật
 • .

Dịch Nghĩa:
Sắc phong cho Đình Ấp, xã Đại Tiết, phũ Thạch Hà, tĩnh Hà Tĩnh. Phụng thờ vị thần là Trung Dũng Đại Tướng Quân Trương Thiều, đã hiễn rõ linh ứng. Nay nhân mệnh lớn của Thần có thể phong là vị thần "Dực Bảo Trưng Hưng", chuẩn cho phụng thờ, mong thần che chở cho dân đen của ta.
Kinh thay! Ngày 18 tháng 3 năm thứ 2 (1917) niên hiệu Khải Định.
 • Sắc
 • Tĩnh
 • tĩnh
 • Thạch
 • phũ
 • Đại
 • Tiết
 • tòng
 • tiền
 • phụng
 • sự
 • nguyên
 • tặng
 • "Dực
 • Bảo
 • Trung
 • Hưng"
 • linh
 • phù
 • trung
 • dũng
 • đại
 • tướng
 • quân
 • Trương
 • Thiều
 • chi
 • thần
 • nậm
 • trứ
 • linh
 • ứng
 • ,
 • tiết
 • mông
 • ban
 • cấp
 • sắc
 • phong
 • chuẩn
 • hứa
 • phụng
 • sự
 • .
 • Tứ
 • kinh
 • chính
 • trực
 • ,
 • trẩm
 • tứ
 • tuần
 • đại
 • khánh
 • tiết
 • ,
 • kính
 • ban
 • báo
 • chiếu
 • đàm
 • âm
 • ,
 • lễ
 • long
 • đăng
 • trật
 • thứ
 • tăng
 • gia
 • tặng
 • "Đoan
 • Túc
 • Tôn
 • Thần"
 • ,
 • đạt
 • chuẩn
 • phụng
 • sự
 • dũng
 • khí
 • ,
 • quốc
 • khánh
 • nhi
 • thần
 • tự
 • diễn
 • .
 • Khâm
 • tai
 • !!
 • Khải
 • Định
 • cửu
 • niên
 • tuế
 • thứ
 • Giáp
 • thập
 • ngoạt
 • .


Dịch Nghĩa:
Sắc phong cho xã Đại Tiết, phũ Thạch Hà, tĩnh Hà Tĩnh. Theo tước mà thờ vị thần "Dực Bảo Trung Hưng" Linh Phù Trung Dũng Đại Tướng Quân Trương Thiều, đã hiện rõ linh ứng, đã từng được ban cấp sắc phong cho phụng thờ. Nay nhân lễ mừng thọ 40 tuỗi của Trẫm, ban cho báo chiếu đàm âm, lễ long trọng tăng thêm một bậc, có thể phong là "Đoan Túc Tôn Thần", chuẩn cho phụng thờ để nhớ ngày quốc khánh mà thêm điểm chế. Kinh vậy thay! Tháng mười năm thứ 9 (1924) niên hiệu Khải Định


Miếu thờ viễn tổ tướng quân Trương Quang Thiều
Tương truyền:

Khi còn nhỏ Ngài Trương Quang Thiều là một người thông minh, lanh lợi, có sức khỏe hơn người, Ngài vốn thể hiện tư chất và biểu hiện là người nhanh nhẹn hoạt bát. Lớn lên được sung quân, trong thời gian làm việc Ngài cũng thể hiện là một người hết lòng vì vua vì nước

Lúc sinh thời Ngài đi lính ngự lâm tiền bảo vệ Vua Quang Trung. Trong một chuyến vi hành trên biển thủy chiến với quân địch Ngài đã dũng cảm bảo vệ nhà vua và anh dũng hi sinh được vua ban dũng tướng. Tưởng nhớ công lao to lớn của Ngài con cháu họ tộc và nhân dân làng xã đã lập đàn chiêu hồn sở táng. Phần mộ Ngài được xây dựng tại vùng vườn xã Dong gần quốc lộ 1A (Nay thuộc chi cục đê điều Hà Tĩnh) diện tích khu mộ là 300m2 trong một khuôn viên thoáng đãng mát mẽ. Phía trên có phần mộ giữa có sập ngự hương án, hạ có tắc môn, tả hữu có các ban quản. Phần mộ của Ngài con cháu trong chi tộc trong coi hương khói chu đáo. Vào những năm đầu của thập kỷ 60 của thế kỷ XX. Thực hiện phong trào "ba thẳng" xây dựng bờ vùng bờ thửa. Hợp tác xã Thạch Linh đề nghị di dời phần mộ, hiện nay phần mộ của Ngài chuyển về an táng cùng phần mộ hai Ông bà Tiên Tổ tại xứ nghĩa trang đội một phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. Mộ ông Tiên Tổ bên tả, mộ Ngài ở giữa và mộ bà Tiên Tổ bên hữu. Với công lao phò vua giúp dân, người được vua phong làm thần cùng với hai đạo sắc trên.