Thập Nhất Thế tự Tú

Thân sinh

Thông tin

1990
?
Thập Nhất Thế tự Tú
(7112+1,101)