Tằng Tổ húy Liên (漣)

Thân sinh

Thông tin

?
24/5
Tằng Tổ húy Liên (漣)
(3260,1933)
 • Tằng
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • thúc
 • Trương
 • sĩ húy
 • Liên
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nương
 • ngoại
 • xứ
 • .
 • Ngũ
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • tứ
 • nhật (24/5)
 • kỵ
 • .