Tằng Tổ húy Công (公)

Thân sinh

Thông tin

?
11/3
Tằng Tổ húy Công (公)
(3160,1923)
 • Tằng
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • trọng
 • Trương
 • sĩ húy
 • Công
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 木薯Cơn Sắn
 • xứ
 • .
 • Tam
 • ngoạt
 • thập
 • ngũ
 • nhật (15/3)
 • kỵ
 • .