Thập Thế tự Khánh

Thân sinh

Thông tin

2006
?
Thập Thế tự Khánh
(1810,1611)