Tằng Tổ húy Kinh (經)

Thân sinh

Thông tin

185?
10/5
Tằng Tổ húy Kinh (經)
(3062,1913)
 • Tằng
 • tổ
 • khảo : Tiền
 • bản
 • thôn thăng
 • sắc
 • mục
 • kiêm
 • thôn
 • trưởng
 • Trương
 • trưởng
 • công
 • huý
 • Kinh
 • thuỵ
 • mẫn
 • biện
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Hoang
 • Lăng
 • xứ
 • .
 • Ngũ
 • ngoạt
 • thập
 • nhật (10/5)
 • kỵ
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Dương
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Thư
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • hoang
 • lăng
 • xứ
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhất
 • nhật (21/10)
 • kỵ
 • .