Thập Thế tự Tuấn

Thân sinh

1947 - 2008

Thông tin

1996
?
Thập Thế tự Tuấn
(1310,1222)

Huynh đệ