Thập Thế húy Ánh

Thân sinh

1947 - 2008

Thông tin

1992
?
Thập Thế húy Ánh
(1210,1212)
Thập thế tổ đại :Trương sỹ húy Ánh, Nhâm Thân niêm 1992 (chi đệ nhất) nhất lang.

Huynh đệ