Thập Thế tự Lộc

Thân sinh

Thông tin

1988
?
Thập Thế tự Lộc
(1010,811)