Cao Tổ húy Diệu (妙)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Diệu (妙)
(5050,2322)
 • Cao
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • thúc
 • Trương
 • sĩ húy
 • Diệu
 • nhất
 • lang
 • .

Huynh đệ