Cửu Thế tự Chiến

Thân sinh

1949 - 11/9/2017

Thông tin

5/6/1976
?
Cửu Thế tự Chiến
(3491,2511)

Nam tử