Cửu Thế tự Thanh

Thân sinh

Thông tin

1977
?
Cửu Thế tự Thanh
(2691+1,1611)

Nam tử